Your source for waterproof Wudhu socks!
(631) 885-8300  sales@wudugear.com
   

What is masah alal khuffayn?

Masah alal khuffayn means to wipe over khuffayn instead of washing your feet during wudu.